LA PODKRKONOŠSKÉHO MARATONU

 

Pravidla PODKRKONOŠSKÉHO MARATONU vycházejí z pravidel Českého svazu cyklistiky (ČSC) resp. Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR dostupného na stránkách ČSC. Všichni účastníci PODKRKONOŠSKÉHO MARATONU   jsou povinni tato pravidla platná od 1. 1. 2018 dodržovat. Podmínkou účasti na závodech je řádně vyplněná (písemně nebo elektronicky) a zaplacená přihláška účastníka na závod, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Potvrzením přihlášky na závod účastník souhlasí s následujícími pravidly.

1. Základní ustanovení:

1.1. Startovné a výtěžek z jiných služeb náleží pořadateli, pokud není rozpisem nebo smlouvou stanoveno jinak. Startovné bude vráceno pouze v případě, že se soutěž nebude konat.

1.2. Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Účastníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu. Doporučujeme si sjednat úrazové pojištění. Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

1.3. Účastník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a na majetku.

1.4. Účastník vyplněním přihlášky na závod potvrzuje správnost údajů.

1.5. Řádně vyplněnou přihláškou účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely pořadatele. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. Pořadatel se zavazuje, že poskytnutá data nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

1.6. Přihláškou se účastník zavazuje dodržovat zásady fair play, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

1.7. Přihláškou účastník dává svůj souhlas organizátorům nebo osobám organizátory určenými, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ní na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

2. Vybavení:

2.1. Účastník je povinen mít ochrannou přilbu. Přilby, kterých se používají při soutěžích a v průběhu tréninkového procesu, musí být schválené a musí odpovídat bezpečnostním normám. Tyto přilby musí sloužit k ochraně hlavy. Účastník bez ochranné přilby nebude připuštěn na start závodu.

2.2. Účastníci nesmí používat kola (přední a zadní) o průměru větším než 29 palců.

2.3. Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci.

2.4. Všechna horská kola použitá v jednotlivých kategoriích musí být poháněna pouze lidskou silou. Pořadatel může udělit výjimku například handicapovaným účastníkům. 

 

3. Identifikace závodníků:

3.1. Při prezentaci bude účastníkovi předána tabulka se startovním číslem. Tabulku si závodníci musí připevnit na viditelné místo na řídítkách. Účastník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani jinak upravovat.

3.2. Pořadatel má právo na změnu obsahu startovní tašky.

4. Závod:

4.1. Účastník je povinen projít si trať a vzdálenost, která je vytyčená před startem závodu. Účastník závodu je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí. Závod bývá zpravidla ukončen v předem stanoveném časovém limitu. Časový limit trasy je: 51 km – 5 hodin.

4.2. Účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému účastníkovi. Jestliže účastník závodu opustí vyznačenou trať z libovolného důvodu, je povinen vrátit se na trať ve stejném místě.

4.3. Chůze, běh nebo jízda mimo vyznačenou trať, bez zjevného úmyslu návratu na trať nebo činnost mimo vyznačenou trať, je důvodem k diskvalifikaci.

4.4. Účastník závodu se nesmí vyjadřovat hrubými slovy, projevovat se hrubým a nesportovním chováním, vystupovat bez respektu vůči třetím osobám a zejména vůči oficiálním představitelům.

4.5. Nepřístojné chování a hrubý způsob vyjadřování, nerespektování oficiálních činitelů a diváků, jsou předmětem napomenutí. V případě opakování uvedených provinění je závodník vyloučen ze závodu.

4.6. Účastník závodu musí dodržovat platné cyklistické předpisy.

4.7. Pokud trasa povede přes pozemní komunikace, je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.  Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu, na turistických stezkách mají turisté přednost.

4.8. Účastník závodu musí prokázat občanskou etiku v každé situaci. Musí uvolnit místo rychlejšímu závodníkovi, když ho o to tento závodník požádá.

4.9. Účastník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trase. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků. ( výjimku  tvoří občerstvovací stanice) (!) Za případné porušení může být účastník pořadatelem finančně pokutován nebo vyloučen ze závodu.

4.10. Pokud účastník odstoupí ze závodu, je povinen tuto skutečnost co nejdříve nahlásit pořadateli nebo časomíře v prostoru cíle.

5. Zakázané látky:

5.1. Účastník závodu nesmí být pod vlivem drog a látek uvedených na listině Mezinárodní cyklistické unie (UCI) jako zakázané dopingové látky.

6. Protesty

6.1. Účastník závodu, který se domnívá nebo má výhrady vůči rozhodnutí rozhodčích či jednání jiných účastníků závodu, má právo se proti takovému jednání odvolat – podat protest. Podání protestu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč splatným při podání protestu.

6.2. Oznámení o protestu musí účastník učinit okamžitě, jak je to možné s ohledem na průběh závodu, nejpozději však po projetí cílem a to ústně hlavnímu organizátorovi závodu. Do 30 minut pak písemně  do rukou hlavního organizátora závodu.

6.3. Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.

7. Vyhlašování vítězů jednotlivých závodů

7.1. Řádně registrovaní závodníci, kteří podle pravidel dokončí trať závodu a dosáhnou ve své kategorii 3 (tří) nejrychlejších časů, budou v rámci programu závodu vyhlášeni. Vyhlášeni jsou závodníci s prvním, druhým a třetím nejrychlejším časem v dané kategorii.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlásit všechny kategorie daného závodu.  Pořadatel může sloučit kategorii se sousední kategorií pokud při uzavření registrací nebude počet přihlášených v dané kategorii alespoň 5 závodníků.

7.3. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží při vyhlášení věcné ceny.

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu ohodnocení vyhlášených závodníků uvedeném v bodu 7.3.

 

8. Zařazení do kategorií a týmů

8.1. Každý závodník, vyjma dětských závodů, je hodnocen v kategorii OPEN, otevřené kategorii, ve které nejsou závodníci rozlišeni podle věku. V průběžném pořadí jsou následně zvlášť hodnoceny ženy a muži v samostatné kategorii.

8.2. Každý závodník je dále zařazen do věkové kategorie podle ročníku narození. Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození, nikoliv dosažený věk v době konání závodu.

8.3. Výsledky jsou závodníkům zaznamenány v kategorii OPEN i ve věkové kategorii. Závodník je tedy hodnocen současně ve dvou kategoriích.

 

9. Změny pravidel

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků.

9.2. Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu výše vypsaných pravidel. Obsah stránky